to top

اثرات شهرک اثرات صنعتی در توسعه پایدار شهری مورد شهر مهریز


266
زمان مطالعه: 1 دقیقه, 14 ثانیهصنعتی شدن امروزه یکی از مهم ترین گامها برای توسعه همه جانبه و متوازن کشور های در حال توسعه محسوب میشود ئ از آنجایی که برای بسیاری از شهرهای ایران رشد شهر نشینی همراه با رشد صنعتی بود است احداث صنایع در قالب مجتمع ها و شهرک های صنعتی یکی از مهم ترین مولفه ها برای توسعه پایدار شهری به شمار میرود هدف کلی پژوهش بررسی میزان تاثیر شهرک صنعتی برارتقا ابعاد توسعه پایدار یعنی ابعاد اقتصادی واجتماعی وزیست محیطی در شهر مهریز و ارائه راهکارهای برای توسعه پایدار صنعت در این شهر میباشد بدین منظور برای دستیابی به اهداف مورد نظر از دو روش کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شده است به طور کلی 1 نوع پرسشنامه (سرپرستان خانوار شهر مهریز) برای انجام تحقیق طراحی شده و به منظور تجزیه و تحلیل داده از نرم افزار excel و spssاستفاده گردید آزمون فرضیه های تحقیق که با استفاده از آزمون های کای اسکوئر مان وایتنی و Tمستقل انجام گرفت نشان میدهد که شهرک صنعتی باعث بهبودی اوضاع اقتصادی و اجتماعی شهر مهریز شده به طوری که در بین سرپرستان شاغل و غیر شاغل در شهرک صنعتی در شاخص های اقتصادی (میزان درآمد میزان پس انداز تنوع و فرصت شغل میزان ماندگاری جهت سکونت و اشتغال میزان مشارکت افزایش سطح سواد و تحصیلات و استفاده از وسایل ارتباط جمعی )تفاوت معناداری وجود دارد ومتقابلا از سوی دیگر آثار منفی زیست محیطی از قبیل (آلودگی آب و خاک آلوگی صوتی آلودگی هوا و آلودگی نما و منظر)بر جا گذاشته استنظرات

loader

لطفا شکیبا باشید ...