to top

منطقه عشایری مسجد سلیمان


264
زمان مطالعه: 1 دقیقه, 27 ثانیهنویسندگان
رضا نوبخت1؛ سروش فتحی alt 2؛ حبیب اله کریمیان3
1کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
2استادیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب
3عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
چکیده
ایجاد شهرک های صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته کشور در دو دهه اخیر مورد توجه برنامه ریزان توسعه بوده  که در بسیاری از نقاط کشور ایجاد شده است. این شهرک ها اثرات  اجتماعی – اقتصادی قابل توجهی بر این مناطق گذاشته و منجر به ایجاد تغییر در زندگی مردم شده است. یکی از مناطقی که تحت تاثیر این برنامه قرار گرفته منطقه عشایری مسجد سلیمان است که با توجه به ماهیت عشایری بودن آن ایجاد شهرک صنعتی شیوه معیشت و به تبع آن سایر ابعاد زندگی مردم این منطقه را تحت تاثیر قرار داده است.این مقاله در صدد بررسی تاثیرات اقتصادی و اجتماعی این شهرک صنعتی بر زندگی مردم است. روش تحقیق پیمایشی  و میدانی  بوده ، اطلاعات از طریق پرسشنامه و مشاهده   گردآوری  شده است.  جامعه آماری این تحقیق افراد منطقه عشایری مسجد سلیمان، منطقه اندیکا و لالی شامل می شد، که با استفاده از فرمول کوکران 600 نفر انتخاب شدند، نمونه گیری به روش نمونه گیری سهمیه ای انجام شد. 
 نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که ایجاد شهرک صنعتی الگوی زندگی افراد این منطقه راتغییر داده به گونه ای که شیوه معیشت مبتنی بر زندگی عشایری را رها کرده و با یکجا نشین شدن شیوه زندگی جدیدی را تحت تاثیر شهرک صنعتی آغاز کرده اند. مردم این منطقه با اشتغال در شهرک صنعتی علاوه بر موقعیت و درآمد بهتر از امکانات رفاهی، بهداشتی، خدماتی، عمرانی ، جاده و راه و مراکز آموزشی برخوردار گردیده اند که این امر باعث ارتقا در سطح زندگی آنها گردیده است.


نظرات

loader

لطفا شکیبا باشید ...