to top

بررسی اثرات زیست محیطی فعالیت کارخانه روی بندرعباس


375
زمان مطالعه: 1 دقیقه, 56 ثانیهاین مطالعه با هدف بررسی اثرات زیست محیطی فعالیت کارخانه روی بندرعباس به انجام رسیده است. برای این منظور اندازه گیری میزان آلاینده های خاک، هوا و صوت، ناشی ازفعالیت در شهریور، مهر وآبان ماه سال 1385به انجام رسید. نمونه برداری خاک از پنج ایستگاه و اندازه گیری صوت در هفت ایستگاه صورت گرفت. برآورد میزان آلودگی هوا نیز براساس میزان سوخت مصرفی درواحد روز محاسبه گردید. در خصوص آلودگی آب با توجه به بسته بودن چرخه مصرف آب درکارخانه تحت بررسی، هیچ نوع آبی که ناشی از فعالیت کارخانه باشد، وارد محیط زیست نمی شود. اندازه گیری از خاک در مکان های دپوی کنسانتره خام، کنسانتره پخته، محل انباشت پسماندها، خاک داخل محوطه کارخانه و خاک خارج از محدوده بلافصل کارخانه به انجام رسید. اندازه گیری صوت نیز در ساختمان اداری، واحد الکترولیز، واحد بویلر و کمپرسور، واحد محلول سازی، محوطه فضای سبز داخل کارخانه، خارج از محدوده بلافصل کارخانه و روستای مجاور کارخانه (روستای جمال احمد) انجام پذیرفت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که درخصوص عامل خاک، مقادیر اندازه گیری شده روی وکادمیم در ایستگاه های دو، سه وچهار (کنسانتره پخته، سدباطله ومحدوده بلافصل کارخانه) بالاتر از حدود استاندارداست که ناشی از فعالیت کارخانه می باشد. درخصوص مقادیر اندازه گیری شده پارامترهای گازی شکل هوا نتایج این بررسی نشان می دهد که مقادیرمنتشره گاز So2ازطریق خروجی کارخانه بالاتر از میزان مجاز بوده این مساله به ویژه درواحدهای کلوخه ساز وسرخ کردن درمحیط داخل کارخانه از حیث تاثیر بر سلامت کارکنان قابل تامل است. همچنین مقادیراندازه گیری شده صوت درایستگاه های شماره دو، سه وچهار (واحدالکترولیز، واحد بویلروکمپرسور و قسمت محلول سازی) بالاتر از حد مجاز مناطق صنعتی بوده و وجود آلودگی درایستگاه های موردسنجش قطعی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد علی رغم تمهیدات پیش بینی شده درکارخانه، فعالیت این واحد صنعتی واجد اثرات منفی برمحیط فیزیکوشیمیایی منطقه از طریق آلودگی های خاک، هوا و صوت می باشد. منطقه ویژه زیست محیطی، در شعاع عملکردی کارخانه وجود ندارد، بنابراین برآورد وضعیت موجود یا پیش بینی عوارض احتمالی درباره این دو مورد موضوعیت ندارد. ایجاد فرصت های شغلی و نیز درآمدزایی کارخانه از اهم آثار مثبت و درعین حال مهاجرت به داخل وتعارضات فرهنگی ناشی از حضور افراد ذینفع غیربومی برساختاراقتصادی و اجتماعی منطقه تحت تاثیر از بارزترین پیامدهای منفی فعالیت این کارخانه برمحیط اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی عرصه تحت بررسی شناخته می شود.نظرات

loader

لطفا شکیبا باشید ...