مزایای مصرف بنتونیت (Bentonite)   دانه بندی و  پودری  زمین کاو در پرورش آبزیان