دستگاه  پرکن و فیلر و پرکن دو نازله خطی مدل C  KPT 4011