فروش يك گاراژدر كرمانشاه (مناسب براي تالار) (كد002