فروش دو دستگاه کندور یک عدد آک و یک عدد کار کرده ۱۶میلیون