واگذاری فضای اضافی کارخانجات به جوانان به صورت رایگان