سکوی بازرسی و کنترل غلات و خشکبار (برنج،.....)  مدل  KPT 3045