پمپ انتقال مواد غذایی  با تکه های  نسبتاً درشت به پرکن مدل  KPT 4010