خرید سنگ
to top
1 فروش شیشه ماشین آلات
5 ماه پیش 765

تبلیغ مصرف پرلیت در کشاورزی

تبلیغ مصرف پرلیت در کشاورزی

فروش پرلیت (perlite ) پرلیت (perlite) استفادهازپرلیتعمدتادرکشاورزیبهعنوانپایگاهیجهتکشتهیدروپونیک،زراعتدیم،اصلاحخاکونیز درصنعتدام،طیور،آبزیانوتولیدقارچمورداستفادهمیباشد. بهدلیلقدرتبالایجذبونگهداریآببامقدارمشخصآب،سطحکشتچندینبرابروکیفیتو میزانمحصولنیزبهنحو چشمگیریافزایشمییابد. پاسیوها:1/3 پرلیت، 1/3 خاکبرگ، 1/3 چوبکهبهصورتکوددرآمدهاست. سبزیکاری: خاکبین 15 تا 20 سانتیمترشخممیخوردوباایجادبستریبهعمق 10 سانتیمتربهصورت%50 خاکو 50 % پرلیتاستفادهمیکنند. درغرسدرخت: 50 سانتیمترکندهو 1/3 پرلیت،1/3 خاکبرگو 1/3 کمپوستاستفادهمیشود. برایتکثیربذر: 20 تا 100 % ،هرچهبه 100 % نزدیکشودکیفیتبالامیرودچونباعثجلوگیریازبرخوردنورخورشیدوسایراشعههابهبذرمیشود. شرکتزمینکاوتامینکنندهپرلیتموردنیازجهتمصارفکشاورزیمیباشد. نحوهخریدوارتباطباشرکت: شرکتزمینکاو www.zaminkav.com info@zaminkav.com تلفن: 3-88385541-021 موبایلشرکت: 09365077781

قیمت تبلیغ مصرف پرلیت در کشاورزی

توافقی

آدرس


شماره آگهی: 44863

تماس
چت
پیامک

تاریخ ثبت: سه شنبه, 05 آذر 1398
تاریخ به روزرسانی: 2 روز پیش

شماره همراه

09365077781

مشخصات آگهی دهنده:دریافت مشاوره در زمینه خدمات صنعتی
مشاوره خدمات صنعتی
loader

لطفا شکیبا باشید ...