با 90 میلیون تومان صاحب سوله صنعتی در کرمانشاه شوید