فروش کارخانه فعال با درآمد خالص تثبیت شده ماهانه 100 میلیون