سرمایه گذاری در معدن مس اکسیدی ۸ درصدی با بازگشت سرمایه در ۲ سال