سرمایه گذاری در طرح کارخانه تولیدی مواد شیمیایی با سود فوق العاده و بینظیر