دستگاه روغن گیری کنجد با ظرفیت  ورودی 15-10کیلوگرم در ساعت