کارخانه شمش سرب از ضایعات درحال احداث جاده اراک به خمین