سفارش خريد گازوئيل يا گازوييل و مشتقات و فرآورده هاي نفتي